تبلیغات
برابچ خر خون - طنز
داشتیم ابگوشت می خوردیم من گوشت کوب گرفتم دستم تیریپ خاطره های کودکی به بچه 

خواهرم گفتم دایی جون این گوشت کوب سنش از منم بیشتره مامانم گفت  

.فایدش هم همینطور